chevron-thin-down chevron-thin-up photos settings user help info key lock login mic radio tv facebook twitter check close

Collectebijdragen kunt u overmaken naar NL32 INGB 0009 6412 44, t.n.v. Gereformeerde Kerk Amersfoort-Zuid, onder vermelding van het collectenummer.

25 juli 2021: Zending (C37)
Voor dit doel staan 6 collecten op het collecterooster. Quotum per lid
€ 19,37.
1 augustus 2021: Kerk (C38)
Op het collecterooster staan 7,5 collecten voor de kerk. De opbrengst wordt
gebruikt voor de instandhouding van de eredienst in onze gemeente en in het
bijzonder voor de kosten van ons kerkverband, zoals deputaatschappen en
steunpunten, het Praktijkcentrum, Emeritering e.d. Hiervoor is per lid ca. € 90
per lid nodig.
(Voor de Theologische Universiteit en Utrecht Mission kennen we aparte
collecten.)
8 augustus 2021: TU (C39)
Op het collecterooster staan 6 collecten voor dit doel. In 2021 moeten we voor
de instandhouding van de Theologische Universiteit per lid € 19,75 bijdragen.
15 augustus 2021: Diaconie/Jobhulpmaatje (C40)
Jobhulpmaatje gelooft dat iedereen in deze samenleving van waarde is.
Jobhulpmaatje wordt gedreven door/met respect voor naastenliefde en de
(bijbelse) motivatie en opdracht om op te komen voor kwetsbare mensen.
Iedereen mag zich geliefd weten en voelen op basis van zijn eigen persoon,
talent en mogelijkheden.
Het verliezen van werk is heftig. Daarom helpt de gecertificeerde vrijwilliger
(maatje) van Jobhulpmaatje, in de zoektocht naar werk. Jobhulpmaatje werkt in
nauwe samenwerking met lokale overheid en professionals. Het maatje biedt
een steuntje in de rug om beter bemiddelbaar te worden en (weer) mee te
doen in de samenleving.

(Bron: www.jobhulpmaatje.nl)

De diaconie beveelt deze collecte van harte aan.
22 augustus: Bartiméus Fonds (C41)
Het Bartiméus Fonds wil dat mensen met een visuele beperking volwaardig
kunnen meedoen in de samenleving. Dat hun levenslust en talenten volledig tot
hun recht kunnen komen. Het wil ervoor zorgen dat mensen die slechtziend of
blind zijn het leven kunnen leiden dat bij hen past. Want iedereen in ons land
heeft recht op een veilige woonomgeving, goed onderwijs en werk waarin je je
kunt ontplooien.
Wereldwijd hebben 285 miljoen mensen een visuele beperking. In Nederland
zijn maar liefst 300.000 mensen blind of slechtziend. Door vergrijzing en ziektes
als diabetes zal dit aantal de komende jaren flink stijgen. Dit werk wordt dus nog
belangrijker en urgenter.
Het Fonds ondersteunt het werk van Bartiméus en wil in de maatschappij
verschil maken voor mensen met een visuele beperking.
29 augustus 2021: Stichting Jerome Damey (C42)
(collectedoel aangedragen vanuit de gemeente)
Stichting Jerome Damey (JDF) is begin 2014 opgericht en streeft ernaar om
weeskinderen en kansarme kinderen in Guinee onderwijs, voedsel en onderdak
te bieden. We hebben een school kunnen bouwen met 4 klaslokalen. Op dit
moment zorgen we voor 95 kinderen. Onze missie is om onze dienstverlening
uit te breiden en zoveel mogelijk kinderen een kans te geven. Onze school biedt
momenteel basisonderwijs en deze kinderen hebben niet of nauwelijks de
mogelijkheid om naar de middelbare school te gaan. Daarom willen we onze
huidige school uitbreiden naar het voortgezet onderwijs. Om deze uitbreiding
mogelijk te maken, hebben we uw hulp en steun nodig.
Ook wil de JDF een plek creëren waar kinderen naast onderwijs ook opvang
krijgen. Opvang die de kinderen in verschillende leeftijdsfases voorbereid op
een zelfstandig bestaan.

Idee voor een collectedoel?
Op het collecterooster is in ieder kwartaal een collecte nog niet ingevuld. Voor
het komende kwartaal is dat de collecte op zondag 30 mei. Hebt u een idee
voor de invulling van een collecte meld dan uw voorstel bij de scriba
(scriba@amersfoort-z.gkv.nl), waarna het moderamen een keuze maakt.