chevron-thin-down chevron-thin-up photos settings user help info key lock login mic radio tv facebook twitter check close

Collectebijdragen kunt u overmaken naar NL32 INGB 0009 6412 44, t.n.v. Gereformeerde Kerk Amersfoort-Zuid, onder vermelding van het collectenummer.

1 mei 2022: Theologische Universiteit (C23)
Op het collecterooster staan 7 collecten voor dit doel. In 2022 moeten we voor
de instandhouding van de Theologische Universiteit per lid € 19,75 bijdragen.
Idee voor een collectedoel?
Op het collecterooster is in ieder kwartaal een collecte nog niet ingevuld. Voor
het komende kwartaal is dat de collecte op zondag 30 mei. Hebt u een idee
voor de invulling van een collecte meld dan uw voorstel bij de scriba
(scriba@amersfoort-z.gkv.nl), waarna het moderamen een keuze maakt.
8 mei 2022 (Moederdag); Siriz/VBOK (C24)
Siriz is de specialist bij onbedoelde zwangerschap en biedt preventie,
ondersteuning en zorg. Door middel van voorlichting onder jongeren wil ze het
aantal onbedoelde zwangerschappen in Nederland terugdringen. Daarnaast
wordt kortdurende en langdurende psychosociale hulp verleend aan vrouwen
en mannen die te maken krijgen met een onbedoelde zwangerschap en opvang
geboden aan zwangere vrouwen zonder woonplek die intensieve begeleiding
nodig hebben als voorbereiding op het moederschap op jonge leeftijd.
Siriz werkt in heel Nederland met 35 beroepskrachten en ongeveer 60 opgeleide
vrijwilligers en vanuit christelijke waarden. Siriz helpt iedereen ongeacht
levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of
seksuele geaardheid.
Siriz is opgericht in september 2010 en komt voort uit de Vereniging ter
Bescherming van het Ongeboren Kind. De VBOK steunt Siriz financieel.
15 mei 2022; Diaconie / St. Present (C25)
“We geloven dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en
de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie
komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel
nodig. Present wil die schakel zijn door een brug te slaan tussen mensen die iets
hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Daarmee
wil ze een beweging op gang brengen in Nederland waarbij steeds meer mensen
het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.”

(Bron website Present)

22 mei 2022; Kerk (C26)
Op het collecterooster staan 8 collecten voor de kerk. De opbrengst wordt
gebruikt voor de instandhouding van de eredienst in onze gemeente en in het
bijzonder voor de kosten van ons kerkverband, zoals deputaatschappen en
steunpunten, het Praktijkcentrum, Emeritering e.d. Hiervoor is per lid ca. € 90
per lid nodig.
(Voor de Theologische Universiteit en Utrecht Mission kennen we aparte
collecten.)
26 mei 2022 (Hemelvaartsdag); Evangelie en Moslims (C27)
Evangelie en Moslims stimuleert en ondersteunt christenen om goede
contacten op te bouwen met moslims. Om als christelijke gemeenschap
moslims in ons land gastvrij uit te nodigen en in woorden en daden te laten zien
wie Jezus Christus voor ons wil zijn. Om samen hem te volgen als Redder en
Heer. Evangelie en Moslims ondersteunt christenen met een
moslimachtergrond om als deel van een christelijke gemeenschap Jezus te
volgen en een goed getuigenis te geven naar anderen.