chevron-thin-down chevron-thin-up photos settings user help info key lock login mic radio tv facebook twitter check close

Collectebijdragen kunt u overmaken naar NL32 INGB 0009 6412 44, t.n.v. Gereformeerde Kerk Amersfoort-Zuid, onder vermelding van het collectenummer.

28 april 2024: Stichting Present (C22)
“We geloven dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en
de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie
komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel
nodig. Present wil die schakel zijn door een brug te slaan tussen mensen die iets
hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Daarmee
wil ze een beweging op gang brengen in Nederland waarbij steeds meer mensen
het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.”
05 mei 2024: Kerk (C23)
09 mei 2024: Evangelie @ Moslims (C24) (Hemelvaartsdag)
Evangelie en Moslims stimuleert en ondersteunt christenen om goede
contacten op te bouwen met moslims. Om als christelijke gemeenschap
moslims in ons land gastvrij uit te nodigen en in woorden en daden te laten zien
wie Jezus Christus voor ons wil zijn. Om samen hem te volgen als Redder en
Heer. Evangelie en Moslims ondersteunt christenen met een
moslimachtergrond om als deel van een christelijke gemeenschap Jezus te
volgen en een goed getuigenis te geven naar anderen.
12 mei 2024: Siriz/VBOK (C25) (Moederdag)
Siriz is de specialist bij onbedoelde zwangerschap en biedt preventie,
ondersteuning en zorg. Door middel van voorlichting onder jongeren wil ze het
aantal onbedoelde zwangerschappen in Nederland terugdringen. Daarnaast
wordt kortdurende en langdurende psychosociale hulp verleend aan vrouwen
en mannen die te maken krijgen met een onbedoelde zwangerschap en opvang
geboden aan zwangere vrouwen zonder woonplek die intensieve begeleiding
nodig hebben als voorbereiding op het moederschap op jonge leeftijd.
Siriz werkt in heel Nederland met 35 beroepskrachten en ongeveer 60 opgeleide
vrijwilligers en vanuit christelijke waarden. Siriz helpt iedereen ongeacht
levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of
seksuele geaardheid.
Siriz is opgericht in september 2010 en komt voort uit de Vereniging ter
Bescherming van het Ongeboren Kind. De VBOK steunt Siriz financieel.
19 mei 2024: Zending/UM (C26)
Voor dit doel staan 7 collecten op het collecterooster. Quotum per lid € 19,37.
Utrecht Mission | Verre Naasten ondersteunt kerken en christelijke organisaties
in Centraal-Afrika. Daarbij gaat het niet alleen om financiële steun, maar ook om
het aangaan van partnerschapsrelaties met deze kerken/organisaties. Binnen de
partnerschappen krijgen meeleven, voorbidden, geven én ontvangen een plek.
Daarnaast ligt de focus in ons werk op evangelisatie, kerkplanting,
gemeenteopbouw en theologische training.
26 mei 2024: CareForceIndonesia op Bali (C27)
(collectedoel aangedragen vanuit de gemeente)
CFI werkt onder hulpbehoevende mensen in Indonesië. Deze collecte is speciaal
voor het werk op Bali, dat wordt gedaan door een Indonesisch echtpaar samen
met enkele medewerkers. Zij leven van giften.
Hun werk bestaat uit eenvoudig onderwijs in afgelegen plaatsen en
geestelijke/praktische ondersteuning voor mensen met een beperking, ouderen
en armen. Op deze manier laten de medewerkers de liefde van God zien. Ook
vertellen ze het evangelie.
Odhi en Herma gaan regelmatig naar Bali om met het werk te helpen en de
mensen daar te bemoedigen en te steunen.
(Bron website Present)
Idee voor een collectedoel?
Op het collecterooster is in ieder kwartaal een collecte nog niet ingevuld. De
eerstvolgende vrije ruimte is op zondag 3 maart 2024. Hebt u een idee voor de
invulling van deze collecte meld dan uw voorstel bij de scriba (scriba@NGK-
amersfoort-martuskerk.nl), waarna het moderamen een keuze maakt.