chevron-thin-down chevron-thin-up photos settings user help info key lock login mic radio tv facebook twitter check close

Collectebijdragen kunt u overmaken naar NL32 INGB 0009 6412 44, t.n.v. Gereformeerde Kerk Amersfoort-Zuid, onder vermelding van het collectenummer.

april 2023: Zending/UM (C22)
Voor dit doel staan 6 collecten op het collecterooster. Quotum per lid € 19,37.
Utrecht Mission | Verre Naasten ondersteunt kerken en christelijke organisaties
in Centraal-Afrika. Daarbij gaat het niet alleen om financiële steun, maar ook om
het aangaan van partnerschapsrelaties met deze kerken/organisaties. Binnen de
partnerschappen krijgen meeleven, voorbidden, geven én ontvangen een plek.
Daarnaast ligt de focus in ons werk op evangelisatie, kerkplanting,
gemeenteopbouw en theologische training.
30 april 2023: Theologische Universiteit (C23)
Voor dit doel staan dit jaar 7 collecten op het rooster. Per lid dragen we jaarlijks
voor dit doel € 22,50 af.
7 mei 2023: Diaconie / Stichting Present (C24)
“We geloven dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en
de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie
komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel
nodig. Present wil die schakel zijn door een brug te slaan tussen mensen die iets
hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Daarmee
wil ze een beweging op gang brengen in Nederland waarbij steeds meer mensen
het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.”

(Bron website Present)

14 mei 2023: VBOK/Siriz (C25); Moederdag
Siriz is de specialist bij onbedoelde zwangerschap en biedt preventie,
ondersteuning en zorg. Door middel van voorlichting onder jongeren wil ze het
aantal onbedoelde zwangerschappen in Nederland terugdringen. Daarnaast
wordt kortdurende en langdurende psychosociale hulp verleend aan vrouwen
en mannen die te maken krijgen met een onbedoelde zwangerschap en opvang
geboden aan zwangere vrouwen zonder woonplek die intensieve begeleiding
nodig hebben als voorbereiding op het moederschap op jonge leeftijd.
Siriz werkt in heel Nederland met 35 beroepskrachten en ongeveer 60 opgeleide
vrijwilligers en vanuit christelijke waarden. Siriz helpt iedereen ongeacht
levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of
seksuele geaardheid.
Siriz is opgericht in september 2010 en komt voort uit de Vereniging ter
Bescherming van het Ongeboren Kind. De VBOK steunt Siriz financieel.
18 mei 2023: Evangelie en Moslims (C26); Hemelvaartsdag
Evangelie en Moslims stimuleert en ondersteunt christenen om goede
contacten op te bouwen met moslims. Om als christelijke gemeenschap
moslims in ons land gastvrij uit te nodigen en in woorden en daden te laten zien
wie Jezus Christus voor ons wil zijn. Om samen hem te volgen als Redder en
Heer. Evangelie en Moslims ondersteunt christenen met een
moslimachtergrond om als deel van een christelijke gemeenschap Jezus te
volgen en een goed getuigenis te geven naar anderen.
21 mei 2023: Stichting Sorsa (C27)
SORSA (Steun Organisatie Reformatorisch Studiecentrum voor Afrika)
ondersteunt het werk van het Reformational Study Centre (RSC) in Pretoria
(Zuid-Afrika), door het werven van donaties voor dit centrum. In veel Afrikaanse
landen werken voorgangers in kleine gemeenten. De meesten hebben
nauwelijks opleiding ontvangen om Gods Woord te verkondigen. Toch gaan ze
elke zondag enthousiast voor in hun gemeenten. Veel van deze voorgangers
hebben behoefte aan meer inzicht in de bijbel. Maar er is geen geld voor
opleiding en aanschaf van goede theologische studieboeken. Kortom: Preken
maken in een studeerkamer is voor hen onmogelijk.
Het RSC heeft daarom voor hen een studeerkamer via internet. Waar ze vrij
gebruik van kunnen maken. Dat kan door via www.christianstudylibrary.org/pl
op te geven over welke tekst zij willen preken. Het RSC stuurt dan
studiemateriaal over die tekst aan de vrager. Er worden geen kant en klare
preken verstrekt, omdat zij die in hun eigen context moeten maken.
De site werkte aanvankelijk uitsluitend in het Engels. Inmiddels wordt ook
voorzien in een Franstalige mogelijkheid, die via kerken in Canada wordt
verzorgd.
Verzoeken komen uit heel de wereld. Het RSC ontvangt per maand meer dan
10.000 aanvragen voor preekmateriaal. Dat is op deze manier een moderne en
effectieve manier van wereldwijde verspreiding van het evangelie! Dit werk
vraagt veel tijd en geld. Gelukkig wordt het gesteund door een aantal
vrijwilligers. Vanwege de continuïteit en stabiliteit, is er meer behoefte aan vast
personeel.
De apparatuur vraagt regelmatig onderhoud en verversing. En, adeldom
verplicht: dat betekent dat de bibliotheek up-to-date moet blijven.
En daar komt het werk van SORSA in beeld: vanuit Nederland worden middelen
ingezameld om dit werk van het RSC te ondersteunen.
Onze emeritus predikant, ds. Kruizinga, doet ook werk voor deze stichting, door
het leveren van exegetische bijdragen.
28 mei 2023: Zending/UM (C28); Pinksteren
Idee voor een collectedoel?
Op het collecterooster is in ieder kwartaal een collecte nog niet ingevuld. De
eerstvolgende vrije ruimte is op zondag 20 augustus 2023. Hebt u een idee voor
de invulling van deze collecte meld dan uw voorstel bij de scriba
(scriba@amersfoort-z.gkv.nl), waarna het moderamen een keuze maakt.
Idee voor een collectedoel?